Parighasana, Pier 39, San Francisco

Parighasana Pose